วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมแหล่งฐานข้อมูลวิจัย

รายงานฐานข้อมูลงานวิจัย 10 อันดับล่าสุด. นักวิจัย. ผลงานวิจัย. บทความวิจัย. ชัยวิชิต เชียรชนะ... จากจำนวนนักวิจัย 625 คน. การพัฒนาแบบวัดกลยุทธ์การเ... การสร้างและพัฒนา ...
แสดงโครงการวิจัย. ทุนอุดหนุนการวิจัย. ประกาศทุนอุดหนุน. ประกาศรายชื่อผู้ ... ค้นหาโครงการวิจัยที่ได้รับทุน. คำแนะนำ. Webboard. ถาม - ตอบ เกี่ยวกับงานวิจัย. ด้านแรงงาน ...
ฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ... อนึ่ง ทางวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ได้รวบรวมฐานข้อมูลที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้น ...
สมาชิก Sci-R&G " โครงการวิจัยในฐานข้อมูล วท. สวัสดีปีใหม่ค่ะ เพื่อนๆ Sci-R&G ใกล้จะถึงวันที่เรากำหนดนัดพบกันในเดือนแรกของปี 2551 แล้วนะค่ะ ขอ ...
ทุนวิจัยของ สพข.5. วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ บุคลากร สพข.5. พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูล.โดย สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 5 ...
ฐานข้อมูลวิจัย. จากความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ ... หน้าแรก ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นงานวิจัยได้สะดวก โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและยัง ...
นักวิจัย. เมนูหลัก. Visitor. Online. ค้นหางานวิจัย. คำค้น. Keyword. ชื่อโครงการ(TH) รหัสโครงการ ... การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยแนวทางการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ...
แสดงข้อมูลงานวิจัย "การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะในภาค ... ข้อมูลการนำเสนอโครงการวิจัย ... ไม่มีข้อมูล ... ลำดับที่. รหัส. ชื่อการ ...
ฐานข้อมูลวิจัยไทย (ThaiResearch) Community home page. In: Search for ... การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่าน e-learning ...
ปฏิทินการจัดทำและพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... เรียนอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ...
สืบค้นข้อมูล โครงการวิจัย นักวิจัย บทคัดย่องานวิจัย สิทธิบัตร วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย
ฐานข้อมูลวิจัยฐานข้อมูลวิจัย. สถาบันวิจัย. ตัวอย่างรายงานการวิจัยในชั้นเรียน. งานวิจัยของ สพข.5. ทุนวิจัยของ สพข.5. วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ บุคลากร สพข.5 ...
ใส่ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งของ "ชื่อนักวิจัย" ที่ต้องการค้นหา ... ค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการ. สามารถค้นหาข้อมูลนักวิจัยจากรายชื่อของสถาบัน ...
ฐานข้อมูลงานวิจัย. จรรยาบรรณนักวิจัย. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม. แหล่งเงินทุน ... คลีนิกวิจัย. ติดต่อสถาบันวิจัย. การเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยและ. พัฒนาฉบับสมบูรณ์ ปี 2547 ...
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับ ... และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ...
โครงการอบรมการใช ฐานข อมูลเพื่อการค นคว าและวิจัย
ฐานข อมูลต าง ๆ ที่ห องสมุดให บริการ ซึ่งจะทําให สามารถใช ฐานข อมูล ... วิจัยได อย างมีประสิทธิภาพ และเป นการส งเสริมให มีการใช ฐานข อมูลอย างคุ มค า ...
การสืบค้นฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์ ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักงาน ... ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อยด้าน Science ...
สืบค้นข้อมูล โครงการวิจัย นักวิจัย บทคัดย่องานวิจัย สิทธิบัตร วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูลวิจัยของประเทศไทย ThaiResearch
สืบค้นข้อมูลนักวิจัยจากฐานข้อมูลนักวิจัยของประเทศไทย ... 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ...
ศูนย์วิจัย UC-UTCC กับฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ... ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของศูนย์วิจัยแล้ว จะมีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย ...
ศูนย์รวมระบบสืบค้น ฐานข้อมูลสำหรับทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และข้อมูลความรู้ทางวิชาการ
แนะนำเว็บไซต์ ที่ให้บริการค้นหาระบบฐานข้อมล อาทิ ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
... ๆ ในวงการของผู้ผลิต ฐานข้อมูลนักพัฒนาระบบและนักวิจัย (ชาริณี เชาวน์ศิลป์, 2540) ต่อมามีการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้มีรูปแบบของซีดีรอม ...
ตอนที่ 2 การใช้ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ... หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงและกรุณาตอบให้ครบทุกข้อเพื่อประโยชน์ในการวิจัย ...
โครงการฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย. You visit number. การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิปัญญาและการวิจัย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ทบวง ...
ฐานข้อมูลวิจัย. แนะนำเว็บ - การเรียนรู้. จากความร่วมมือของ 4 หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ...
งานวิจัยและประเมินโครงการ > ฐานข้อมูลวิจัย วารสาร วิทยานิพนธ์. Faculty of Management Sciences and Information Technology Nakhon Phanom University, THAILAND. ...
Research Support Office - กองส่งเสริมงานวิจัย ... ฐานข้อมูล. วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2009 เวลา 15:13. ผลงานวิจัย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร และบทความวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุม ...
จัดทำโดย ศูนย์ความรู้ (Knowledge Centre) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) [ คณะวิทยาศาสตร์ ][ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ] ฐานข้อมูลงานวิจัย ...
ฐานข้อมูลสำหรับผู้ทำวิจัย. วันพุธ, มกราคม 14, 2009. For researchers ... ฐานข้อมูลสำนักงานศาลยุติธรร ม. วิธีเขียนบรรณานุกรม. เขียนโดย Library ที่ 12:01 ก่อนเที่ยง 0 ...
ระบบฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในลักษณะที่เป็นบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...
การแก้ไขโครงการวิจัยปี 2552 ข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล NRPM (แก้ไขครังที่ 2) และส่งให้ วช. ...ตามที่ท่านได้แก้ไขโครงการวิจัยปี 2552 ผ่านระบบฐานข้อมูล NRPM (แก้ไขครังที่ 2) ...
ฐานข้อมูลวิจัย/วิทยานิพนธ์/แผนการสอน และอื่นๆ ของ 6 สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดชลบุรี (เว็บนี้ขอแนะนำให้เข้าใช้ครับ) ฐานข้อมูล full text ของมหาวิทยาลัยใน ตปท. ...
5. ฐานข้อมูลวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. เว็บไซต์ที่ประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัย ประวัตินักวิจัย บทความวิจัย ข่าวสารวิจัย และข้อคิดเห็น ...
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การจัดการรวมทั้งสาขา ...ฐานข้อมูล Springer Link (เป็นฐานข้อมูลทาด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์) ...
คุณเลือกรายการ Home คลังความรู้ & e-Book ฐานข้อมูลวิจัยประเทศไทย ... Tags: ฐานข้อมูลวิจัยประเทศไทย thai research สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย MOU บันทึกความร่วมมือ ลงนาม ...
ฐานข้อมูลงานวิจัย จัดทำขึ้นโดยศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ โดยได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ ศูนย์เทคโนโลยี ...
tridi, ntc, กทช, สพท, โทรคมนาคม, RFID, สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม, คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, VoIP, Asterisk, วิจัย
ฐานข้อมูลงานวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ... ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยของศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี - TIAC. บทคัดย่อเอกสารวิจัย ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น