วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รวมตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1

1. ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน. ผมรวบรวมตัวอย่างวิัจัยในชั้นเรียนจากหลาย ๆ ที่ให้นำไปใช้เป็นตัวอย่าง จะอัพเดทให้เรื่อย ๆ ครับ .... บทเรียนสื่อคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ... คำใหม่ในบทเรียน (ภาษาไทย ภาษาพาที ป.1-6) ...
2. ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน: January 2009
ดาวน์โหลดวิจัยในชั้นเรียน. ผมรวบรวมตัวอย่างวิัจัยในชั้นเรียนจากหลาย ๆ ... การลบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ... 6 ไม่สนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ... แบบทดสอบชั้นป.1 แยกหน่วยการเรียนรู้ (ทุกกลุ่มสาระ. ...
3. [DOC] 
1/5 - www.acr.ac.th
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546. งานวิจัยในชั้น... ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำ ... 46, - เลือกกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ป.1/5 จำนวน 36 คน ...
4. [DOC] 
การสร้างชุดการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านคำ-สะกดคำ - www.acr.ac.th
... ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546. งานวิจัยในชั้นเรียน .... นักเรียนชั้นป. 1 ยังอ่านภาษาไทยไม่ถูกต้องตามหลักการอ่าน ...
5. [DOC] 
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย อ.มยุรี มีล้อม - www ...
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง; เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชั้นเรียน; การสร้างเครื่องมือ; การวิเคราะห์ข้อมูล ....กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป. 1 ภาคเรียนที่ 2 .... คำที่ประสมสระคงรูปในหนังสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
6. สมคิด มงคล ครูแก้ว มงคล - โลกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - รายงานผล ...
รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่าน ภาษาไทย ป.1วิจัยในชั้นเรียน ... ภาษาไทย เรื่องการอ่านแจกลูกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคี ...
7. [DOC] 
งานวิจัยในชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2546 ... ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการอ่าน สะกดคำ ... 47 - เลือกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นป. 1/4 จำนวน 37 คน. 26-30 ม.ค. ...
8. [DOC] 
การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้วยวิธีใช้เกมปัญหาสนุกกับภาษาไทย ... จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 จำนวน 37 คน. ไม่ระบุ. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 จำนวน 54 คน ในคาบเรียนวิชาภาษาไทย. แบบ One Group Pretest-Posttest Desing ... ป. 1/4 จำนวน 37 คน. 3.ทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดคำ ...
9. ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย
30 ศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านภาษาไทยของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ... 51 การส่งเสริมทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1/5. 52 การแก้ปัญหาทักษะในด้านการคิด.... 71 ศึกษาการปฏิบัติงานสารบรรณห้องเรียนสำหรับครู ป.1 ...
10. แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ป.1 - ครูบ้านนอกดอทคอม
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ..... วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัยในชั้นเรียน งานค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ ...
11. สรุปรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ปร
ประเภทงานวิจัย. 1. มิสวราภรณ์ ทับทิม. ป.1. 2. มิสกฤษณา ธีระเชาวพัฒน์. ป.1. การพัฒนาความคิดของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ...
12. ภาษาไทย, ป.1-3 | Sema.go.th
ภาษาไทย · ป.1-3 · MS Word. บทคัดย่อ ในการวิจัยครั้งนี้ .... แอปเปิ้ล 2-3 ผลต่อวัน จะช่วยลดปริมาณโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้ .... สื่อมัลติมีเดีย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของคำ ช่วงชั้นที่ 2 ... สวัสดีค่ะ ยินดีที่จะได้แนะนำให้รู้จักความหมายของคำศัพท์ในภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ซึ่งเป็นคำศัพท์ง่าย ...
13. ทักษะการเขียนภาษาไทย - : Admissions || Satit Bilingual School of ...
2.1เพื่อวิเคราะห์ทักษะการใช้ภาษาไทยในระดับโครงสร้างประโยคว่านักเรียนใน ... ป1.ก. 23 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 7 คน ผลการวิจัย : นักเรียนจำนวน 13 คน ... 6.3 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์งานเขียนเรียงความภาษาไทยของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ... ได้ใช้ผลของการวิจัยในโครงการนี้ไปสู่ระดับการสอนโดยตรงในระดับชั้นเรียน ...
14. งานวิจัย
15. - เก็บเล็กผสมน้อย ตอน แบบเรียนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ชุด มานี-มานะ
ประมวลคำพื้นฐาน 4000 คำ ดังกล่าว มีที่มาจากเอกสารและรายงานการวิจัยทั้งจากสถาบันภายในประเทศและสถาบัน ... และใช้คำใหม่ระดับนี้ผสมกับคำเก่าที่เรียนมาแล้วใน ป.1-2 ... แบบเรียนในชั้นนี้ มีเนื้อหาหลายๆประเภท ทั้งที่เป็นภาษาไทยและวิชาอื่นๆ ในส่วนภาษาไทย ... แบบเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พ. ...
16. สื่อออนไลน์โรงเรียนวัดบัวแก้ว
คลังข้อสอบ ชั้น ป.1-6 ... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 2 3 4 5 6. กลับ. ภาษาไทย. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 2 3 4 ... วิจัยในชั้นเรียน. เรื่อง. การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน ของนักเรียน ...
17. [PPT] 
ภาพนิ่ง 1
2.1 ครูที่สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็น ... 5 ห้องเรียน คือ ชั้น ป.1/1, ป.1/2, ป.1/4 , ป.2/1 และ ป.2/2 รวม 214 คน .... ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนหลังการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน ...
18. วิจัย > วิจัยในชั้นเรียน [Engine by iGetWeb.com]
วิจัย > วิจัยในชั้นเรียน... ภาษาไทยป.1 · ภาษาอังกฤษน่ารู้ .... 35, การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยผิดบางคำของนักเรียนชั้น ปวช. ... 44, ผลการใช้กิจกรรมการละเล่นของไทยที่มีต่อการพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, นางสุริพร หลวงใหญ่ ... 50, การแก้ปัญหาขยะในชั้นเรียน, นางอุษา บำรุงสุข ...
19. การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ชั้นป.1 - สำนักงานเขตพื้นที่ ...
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ... มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
20. คณิตคิดสนุก: การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 1โดยมุ่งเน้น ...
3.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ... สำรวจความคิดเห็นสมรรถนะครูผู้สอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – 3) จากผู้บริหาร 274 คน ... หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนาผู้เรียนและการวิจัยในชั้นเรียน ( 12 ชั่วโมง ) ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น