วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนวคิดใหม่ SBM ใช่คำตอบหรือไม่ หลักการบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพแท้จริงคืออะไร

 1. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM ...

  หลักการสำคัญในการบริหารแบบ (School-Based Management โดยทั่วไป ได้แก่.... รู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวแบบการบริหารฐานโรงเรียนให้ชัดเจน ...

 2. Welcome to ThaiLearn.org : ผู้บริหารการศึกษา - - ผู้บริหารมืออาชีพ ...

  18 มิ.ย. 2002 ... ความหมายของ SBM (School BasedManagement) ตามความเห็นของผม อาจจะมีได้ 4 แบบ ดังนี้ ....บางเรื่องที่ผมพูดอาจจะผิด บางเรื่องโดยหลักการอาจจะไม่ผิด ...ว่ากฎระเบียบอะไรที่ต้องการที่จำเป็นสำหรับการบริหารโรงเรียนแบบ School Based Management ..... ในสายตาผม การสร้างเครือข่ายหรือทีมงาน การบริหารแบบ SBM ...

 3. Edutext.co.th

  นำเสนอหลักการและแนวคิดพื้นฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management), รูปแบบการดำเนินงานบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เช่น... การเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับบุคคล, แนวการจัดการศึกษาและกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ...
  www.edutext.co.th/Product/product_BP.htm - แคช - ใกล้เคียง
 4. ข่าวประชาสัมพันธ์(เดิม) - Untitled Document

  23 กุมภาพันธ์ 2552 โรงเรียนบ้านสันกอง จัดมหกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ ... ใช้หลักการบริหารแบบ School BasedManagement ใช้สถาน ศึกษา เป็นฐานประสาน ความ ...
  www.cr3.go.th/sk/picture.html - แคช
 5. MON_ICT_LABSCHOOL - แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ประสานให้ถึงฝัน - การ ...

  การพัฒนาโรงเรียนสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน. School Based Management (S.B.M.). ในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีที่ใกล้บ้าน ... ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียนในการปรับปรุง/พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝัน โรงเรียนดีที่ใกล้บ้าน ... ขอรหัสผ่านใหม่ · ตอบปัญหาการใช้งาน · หลักการเขียนบล็อก ...
  gotoknow.org/blog/monchai-tunu/300134 - แคช - ใกล้เคียง
 6. สุปราณี - การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร - เทคโนโลยีสำหรับการบริหาร

  16 มิ.ย. 2009 ... การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management : SBM) ... 1980 แล้วแพร่หลายไปยังประเทศอื่น แนวความคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอำนาจทางการศึกษา ... หลักการ วิธีการ ... นิดหนึ่งนะคะตัวเลขที่พิมพ์มาคงไม่ได้ปรับให้เป็นตัวอักษรแบบเดียวกันหรือเปล่าจึงทำให้ขนาดไม่เท่ากัน ...
  learners.in.th/blog/supranee-su/268439 - แคช
 7. วัฒนา ปุญญฤทธิ์ » Blog Archive » รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ...

  3 ก.ค. 2009 ... Formation on early childhood school-based curriculum development comprises 5 .... โดย 2.1 นำแบบสำรวจความต้องการไปสำรวจความต้องการของท้องถิ่นคือ ผู้บริหาร ครูผู้สอน .... การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : อลีนเพรส. ... รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน. ปริญญานิพนธ์การศึกษา ดุษฎีบัณฑิต ...
  www.poonyarit.com/?p=327 - แคช - ใกล้เคียง
 8. Sub-Admin1 blog: การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)

  จากการประมวลแนวความคิดของนักวิชาการและองค์การต่าง ๆ จำนวนมาก ... หลักการสำคัญในการบริหารแบบ (School-Based Management) โดยทั่วไป ได้แก่ 1) หลักการกระจายอำนาจ ...
  sub-admin1.blogspot.com/2008/11/sbm-1980.html - แคช - ใกล้เคียง
 9. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน - ครูบ้านนอกดอทคอม

  10 ต.ค. 2009 ... ดังนั้น School-Based Management จึงแปลความหมายว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน .... หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation) ...ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ อินทิรา หิรัญสาย (2544 : 4) ที่กล่าวว่า ...
  www.kroobannok.com/blog/view.php?article_id=20410 - แคช
 10. Document 1482

  แนวโน้มด้านสังคมสารสนเทศที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน ...อนาคตศึกษา : วิสัยทัศน์เพื่อการบริหารและการพัฒนา [Online]. ...
  www.midnightuniv.org/midnight2544/0009999444.html - แคช - ใกล้เคียง
 11. ศูนย์เด็กเล็ก (Child Care Center) เขต 7 (เขต 4-5 ใหม่)

  การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้กระบวนการ "การบริหารโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐาน (School Based ...
  hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/child/Lern1.php -แคช - ใกล้เคียง
 12. welcome to ONEC PUBLICATION

  รายงานการประชุมแนวคิดและประสบการณ์การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ...2542 ของ หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ได้กำหมนดหลักการว่า ...
  www.onec.go.th/publication/learn.htm - แคช - ใกล้เคียง
 13. Rongjo: รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ใน ...

  5) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้.... ได้แก่ ความหมาย หลักการ แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา การนำหลักการ แนวคิด และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร .... แนวปฏิบัติการรับนักเรียน สพฐ. ปี ๒๕๕๓ · แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ. ... การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based. ...
  www.rongjo.com/2008/11/sintpae-model-2545.html - แคช - ใกล้เคียง
 14. สังกัดเทศบาล - ::ศูนย์บริหารแผนงานโภชนาการเชิงรุก : Nutrition ...

  โครงการการพัฒนารูปแบบโภชนบูรณาการในโรงเรียนนำร่อง สังกัดเทศบาล .....2535 มีความชัดเจนในหลักการและนโยบายของรัฐทั้งในประเด็นการเงินกองทุน ... พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง สองแนวนโยบายในเรื่องอำนาจการบริหาร ..... Mo-suwan L, Pongprapai S, Junjana C, Puetpaiboon A. Effect of a controlled trial of a school-based exercise ...
  www.pnic.go.th/project_view.php?group=2&id=9 - แคช
 15. ผู้บริหารสถานศึกษา ยุคปฏิรูป

  ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัด ..... ที่จะต้องบริหารแบบมีส่วนร่วม มีลักษณะของผู้นำแบบประชาธิปไตย จะให้ความสำคัญ ... ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลง บทบาทของตนเองโดยการใช้หลักการบริหาร ... ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ...
  school.obec.go.th/bankudchiangmee/vicakan7.htm - แคช - ใกล้เคียง
 16. โรงเรียน |

  ... 3 พฤศจิกายน 2514 โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรุงเทพธนบุรี เป็นอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนโล่งมี ... 3.1 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ...ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ... SBM (School Based Management) และ SMART SCHOOL อย่างเป็นรูปธรรม ...
  www.loysaianusornschool.com/school - แคช
 17. ครูสุโขทัย

  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management : SBM ) ... หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ..... การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาและช่วยเหลือพสกนิกรทั่วไป ...
  krusukhothai.blogspot.com/ - แคช - ใกล้เคียง
 18. Rongjo: 08_11

  1 พ.ย. 2008 ... การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ... หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Participation Of .... เพื่อจะได้แนวความคิดใหม่ๆ ที่ต่างไปจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา ...
  www.rongjo.com/2008_11_01_archive.html - แคช - ใกล้เคียง
 19. รัชนี สุวรรณเกษร - บันทึกของ.รัชนี สุวรรณเกษร - การบริหารสถานศึกษา ...

  24 ก.ค. 2008 ... หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ... หลอม 3แนวความคิด ( Whole school Approach ) เปลี่ยนทั้งระบบ. ได้แก่ การปฏิรูปการเรียนรู้ ...SBM ย่อมาจาก School Based Management หรือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ...
  gotoknow.org/blog/rutchanee/196162 - แคช - ใกล้เคียง
 20. ครูบุญมา ไชยบท Guestbook Powered by : 212cafe.com

  และการบริหารและการจัดการผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถบริหารและจัดการการใช้ทรัพยากรท .....การบริหารงานแนวใหม่ โดยใช้เครื่องมือ Balance Scorecard ... หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมหลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาให้ประชาชนและหลักการบริหารจัดการตนเอง ... การบริหารสถานศึกษาแบบ (School-based Management) ...
  www.212cafe.com/freeguestbook/show.php?user=nonsouwae... -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น